Potrebna dokumentacija

 • Preslika izvatka iz sudskog registra ne starijeg od mjesec dana
 • BON 2 (ne stariji od 15 dana) u originalu ili potvrda banke (stanje na računu za prethodnih 6 mjeseci)
 • Preslika prijave poreza na dobit, bilanca, račun dobiti i gubitka za prethodnu godinu
 • Godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu / brutobilanca po potrebi
 • Preslika potpisnog kartona s ovjerom banke
 • Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje, prokurista i vlasnika
 • NKD ili preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta

 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika obrtnice
 • Uvjerenje iz obrtnog registra, ne starije od 10 dana
 • Preslika rješenja o ostvarenom dohotku za prethodno razdoblje
 • BON 2 u originalu ili potvrda banke (stanju na računu u prethodnih 6 mjeseci)
 • Preslika potpisnog kartona s ovjerom banke
 • Podaci o primicima i izdacima u tekućoj godini

 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika isplatnih lista za prethodna 3 mjeseca ili izvodi s tekućeg računa za prethodna 3 mjeseca
 • Preslika kartice tekućeg računa
 • Potvrda REGOS-a

 • Preslika osobne iskaznice
 • Dokaz o primanjima (ugovor o djelu i ostali honorarni primici)
 • Preslika rješenja o ostvarenom dohotku za prethodno razdoblje
 • Potvrda banke (stanje na računu za prethodnih 6 mjeseci)

 • Preslika pomorske knjižice - matrikula
 • Preslika ugovora o radu
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslike isplatnih lista za prethodna 3 mjeseca
 • Preslika broja deviznog i tekućeg računa, te popis opunomoćenika kod matične banke

 • Preslika osobne iskaznice
 • Potvrda banke (stanje na žiro-računu za prethodnih 6 mjeseci)
 • Preslika kartice žiro-računa
 • Preslika rješenja o ostvarenom dohotku za prethodno razdoblje
 • Originalni izvadak iz zemljišnih knjiga na uvid
 • Preslika ugovora o kooperaciji

JoomShaper