Trgovačko društvo ALFA LEASING d.o.o. u likvidaciji, Zagreb, Savska cesta 41/VIII, MBS: 080709977, OIB: 67405107499 oglašava


PRODAJU IMOVINE
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 
I. Predmet prodaje


- Potraživanja prema dužnicima iz ugovora o financijskom / operativnom leasingu, u nominalnom iznosu od 5.985.000,00 kuna.

 
II. Uvjeti prodaje


1. Prava iz točke I. prodaju se kao cjelina.


2. Pravo podnijeti ponudu imaju sve pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu društva ALFA LEASING d.o.o. u likvidaciji, Zagreb, Savska cesta 41/VIII, MBS: 080709977, OIB: 67405107499, s naznakom «ponuda za kupnju potraživanja – ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti društvu do zaključno 15.06.2022. godine do 12,00 sati. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.


3. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, e-mail adresu, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom i naznakom visine cijene koja se nudi.

4. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja sadrži najveću ponuđenu cijenu.

5. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je u roku od 8 dana od odašiljanja obavijesti o prihvatu ponude uplatiti na račun društva broj: IBAN: HR71 2390 0011 1011 80908, uz opis plaćanja: «Kupnja potraživanja », te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude.

 

6. Prodaja se vrši po načelu «viđenokupljeno», pa društvo ALFA LEASING d.o.o. u likvidaciji ne odgovara kupcu za eventualne nedostatke ustupljenih prava.


7. Društvo ALFA LEASING d.o.o. u likvidaciji ne daje nikakva jamstva o mogućnostima prijenosa ustupljenih prava, kao i mogućnostima naplate, te odabrani ponuditelj preuzima na sebe sve potencijalne rizike takvog prijenosa.

 

8. Društvo ALFA LEASING d.o.o. u likvidaciji  zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ukoliko bi ocijenilo da su iste u suprotnosti s interesima Društva, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 10-13 h, na telefon broj 01/30 333 32.